© Münsterland e.V.
Ondersteuningsprogramma
Regionaal cultuurbeleid
© Expedition Münsterland
Programma ter ondersteuning van het regionaal cultuurbeleid

Programma ter ondersteuning van het regionaal cultuurbeleid

Het financieringsprogramma "Regionaal Cultuurbeleid" (RKP) is een programma van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Hiermee ondersteunt de deelstaatregering culturele projecten in alle tien culturele regio's van NRW om het profiel en de identiteit van de regio's te versterken.

Doelstellingen van het programma:

 • de aantrekkingskracht en de identiteit van de regio zowel intern als extern versterken
 • de cultuur op zijn best en in de ruimste zin te bevorderen
 • te zorgen voor culturele deelname
 • de externe perceptie van kunst en cultuur in de regio's te vergroten
 • samenwerkingsmodellen met andere sectoren (bijv. jeugdwerk, bedrijfsleven, stadsontwikkeling of toerisme) te ontwikkelen en te versterken

De basis voor de financiering van projecten in het kader van dit programma is de "culturele taakstelling" van een regio. Het laat de sterke punten en kenmerken van een regio zien en is een oriëntatie- en wegwijzer voor de verdere profilering van een culturele regio.
Meer informatie over de taakomschrijving van het Münsterland vindt u hier.

Uiterste datum aanvraag

De uiterste termijn voor het indienen van projectideeën voor 2022 is 30 september 2021.

Bevorderingscriteria

Als u met uw culturele project een aanvraag voor RKP-financiering wilt indienen, moet het aan deze criteria voldoen:

 • Samenwerking en netwerking: Ten minste drie partners uit ten minste twee steden/gemeenten ontwikkelen een project en voeren het samen uit.
 • Alle projectpartners nemen in gelijke mate deel aan de ontwikkeling van de inhoud van het project.
 • De marketingmaatregelen moeten een herkenbaar onderdeel van het project zijn. Elke partner neemt deel aan de marketingmaatregelen voor het project.
 • Aanvullende partners zijn gewenst om middelen bij te dragen aan de uitvoering van het project.
 • In het geval van financiering van een netwerk zijn de eisen aan de kwaliteit van de samenwerking bijzonder hoog.
 • Er moet een regionale referentie worden gegeven, die gewoonlijk wordt vastgesteld aan de hand van de leidende thema's van de betrokken regio (leidend beginsel Münsterland).
 • De voorkeur zal worden gegeven aan samenwerkingsprojecten met een bijzonder hoge artistieke of culturele kwaliteit en een vernieuwend karakter.

Deze criteria gelden voor de gehele staat. Wij lichten de afzonderlijke punten graag toe in een persoonlijk gesprek.

Met het RKP-financieringsprogramma kunt u tot 50 procent van de totale kosten gefinancierd krijgen.

Wat moet ik doen? Van het idee tot de cheque

1
Advies van het cultuurbureau

Je hebt een idee voor een regionaal project? Laat ons u adviseren!
Vertel ons over je idee - soms kunnen we je met een kort telefoontje helpen en snel beoordelen of je idee in het financieringsprogramma van RKP past. Wij zullen dan graag een afspraak maken voor een consult. Uw projectidee hoeft op dit moment nog niet klaar te zijn voor toepassing. Wij geven u graag informatie over (verdere) mogelijke samenwerkingspartners. Opgelet: er moet ten minste één raadpleging worden gehouden voordat een aanvraag wordt ingediend. De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen is 30 september van elk jaar.

2
Tot 30 september: indiening projectgegevensformulier

Hier vindt u het formulier met de projectgegevens, dat elk jaar vóór 30 september moet worden ingediend. U hebt de mogelijkheid om het projectgegevensblad in te dienen als tussentijdse stand van zaken. Op die manier kunt u aan de inhoud blijven werken tot de definitieve indiening. Nogmaals, als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

3
Begin november: De Culturele Raad bespreekt

U hebt het definitieve projectinformatieblad ingediend? Dan is het tijd om af te wachten. De regionale commissie, de Kulturrat Münsterland, zal de ingediende projecten tijdens haar vergadering (eind oktober/begin november) bespreken en haar financieringsaanbevelingen doen.

4
Medio november: kennisgeving van de financieringsaanbeveling

Medio november zullen wij u per e-mail laten weten of voor uw project een financieringsaanbeveling is gedaan. Zo ja, dan ontvangt u het formulier voor de zogenaamde "subsidieaanvraag" bij onze post.

5
Tot 30 november: indiening van een financieringsaanvraag

De subsidieaanvraag moet vóór 30 november bij de districtsregering van Münster worden ingediend. U kunt de informatie uit het door u ingediende projectgegevensformulier gebruiken. Indien nodig kan verdere informatie worden toegevoegd.

6
Einde van het jaar: het ministerie beslist

Het ministerie van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen neemt de eindbeslissing over alle ingediende projectaanvragen.

7
Goedkeuring van de staatsbegroting

Zodra de deelstaat NRW zich heeft beraden over de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar, maakt hij de zogenaamde begroting bekend en wijst hij de financiële middelen toe aan de respectieve districtsbesturen.

8
begin van het volgende jaar

U ontvangt een kennisgeving van financiering van het districtsbestuur van Münster. Nu kunt u aan de slag met uw project.

9
Uw project loopt

Ben je met je project begonnen? Dan zouden we blij zijn als u ons op de hoogte houdt. Wij zullen uw project graag promoten via onze kanalen en uw contactpersoon blijven als u vragen hebt over financiering.

meer leren...

Gefinancierde projecten

Brochure over het RKP-financieringsprogramma

Download Sponsor logo's in verschillende formaten

Het logo van het ministerie van Cultuur en Wetenschap, het logo van het subsidieprogramma in het kader van het regionaal cultuurbeleid en het logo van de cultuurregio Münsterland kunnen als zip-logopakket worden gedownload. Als u vragen heeft over het gebruik van de logo's, kunt u contact met ons opnemen.

Uw contactpersonen

Andre Sebastian
© Münsterland e.V.
Andre Sebastian
Hoofd van de culturele dienst van Münsterland
Stichting Kunst & Cultuur
Project "taNDem
Culturele Academie

0049 2571 94 93 23

Lars Krolik
© Münsterland e.V./Maren Kuiter
Lars Krolik
Cultureel Bureau
Münsterland Festival" project

0049 2571 94 93 26

Simone Schiffer
© Münsterland e.V.
Simone Schiffer
Cultureel Bureau
stadt.land.text NRW" project

0049 2571 94 93 36

Verdere financieringsmogelijkheden

Sluiten Neem contact op met