© Münsterland e.V./Fabian Riediger

Nieuws en oproepen tot financiering

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het ESF-financieringsprogramma "outreachende stabilisatiebegeleiding

In de context van de Coronapandemie is de werkloosheid en vooral de langdurige werkloosheid sterk gestegen. Om de werkloosheid weer terug te dringen, zijn verschillende inspanningen nodig.

Daarom wordt in de oproep tot "outreachende stabiliserende begeleiding" gepleit voor een begeleidingsstructuur om de voormalige langdurig werklozen te ondersteunen bij het in een vroeg stadium oplossen van eventuele problemen die zich na de indiensttreding kunnen voordoen en om de beëindiging of verbreking van de nieuwe arbeidsverhouding tegen te gaan. Het aanbod is gericht tot bedrijven die een werkloze in dienst hebben genomen.

Verdere informatie...

Het programma beroep als PDF...

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het ESF-financieringsprogramma "Wedstrijd 100 Ideeën tegen langdurige werkloosheid

Als gevolg van de Coronapandemie is de langdurige werkloosheid sterk gestegen en zijn de kansen van langdurig werklozen om een baan te vinden waarvoor socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald, verslechterd.

Daarom wordt een wedstrijd uitgeschreven om goede ideeën en geëngageerde mensen te vinden die een nieuw bedrijfsgebied kunnen opbouwen dat verband houdt met het digitale en/of duurzame herstel van de economie en daarbij duurzame werkgelegenheidsperspectieven kunnen creëren voor langdurig werklozen.

Het ministerie financiert de ontwikkeling en uitvoering van de strategie voor het opzetten van een idee en de indienstneming en opleiding van een langdurig werkloze met een maximum van 50.000 euro.

Verdere informatie...

De programma oproep als PDF...

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het ESF-financieringsprogramma "Actie 10.000 Perspectieven

Veel mensen verloren hun baan en/of konden tijdens de pandemie niet aan de slag. Dit trof vooral sectoren die werden beperkt door de contactbeperking en andere maatregelen om de bevolking te beschermen en de pandemie in te dammen.

Nieuwe aanwervingen in tijden van pandemie brengen voor werkgevers vaak veel extra werk met zich mee. In de bedrijven moeten aanvullende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op de werkplek worden genomen.
Daarom moeten ondernemingen met minder dan 50 werknemers worden gesteund met een eenmalig forfaitair bedrag van 1.500 euro voor inwerkstelling wanneer zij een persoon in dienst nemen die uitkeringen heeft ontvangen uit hoofde van Sociaal Wetboek Boek II of langdurig werkloos is geweest in de zin van § 18 Sociaal Wetboek Boek III. De opleidingstoelage kan worden toegepast gedurende zes maanden na een nieuwe indienstneming indien de arbeidsverhouding blijft bestaan.

Verdere informatie...

De programma oproep als PDF...

Projectfinanciering ter ondersteuning van de integratie op de arbeidsmarkt van immigranten, met name uit Zuidoost-Europa, Midden- en Oost-Europa.

De gevolgen van de coronavirus-pandemie voor de arbeidsmarkt treffen vooral immigranten (vooral mensen uit Zuidoost-Europese, Midden- en Oost-Europese landen).
De deelstaatregering bevordert daarom projecten die de gevolgen van de coronaviruspandemie voor deze doelgroep tegengaan en mensen ondersteunen bij hun (re)integratie in kwalificatie, opleiding en werk. De nadruk ligt op de individuele behoeften van de mensen. De maatregelen moeten echter ook gericht zijn op de regionale arbeidsmarkt en het aanbod en de structuren die reeds beschikbaar zijn om de doelgroep in de gemeente of regio te ondersteunen.
In elk district of elke onafhankelijke stad kan één project worden gefinancierd.

Verdere informatie ...

De oproep tot het indienen van voorstellen voor het programma als PDF ...

Oproep tot het indienen van voorstellen voor het federale programma "Oprichting van netwerken voor permanente educatie

Om de deelname van bedrijven aan permanente educatie te blijven ondersteunen, zijn in 2019 al gedecentraliseerde netwerken voor permanente educatie en regionale samenwerking tussen bedrijven opgericht en financieel ondersteund in het kader van modelprojecten. De BMAS zal verdere CET-allianties steunen in een tweede financieringsoproep die sterker gericht is op de behoeften van de voertuigindustrie. De publicatie van de financieringsrichtsnoeren is gepland voor het derde kwartaal van 2021 (waarschijnlijk augustus 2021).

Meer informatie is hier beschikbaar .