Het regionaal cultuurbeleid (RKP) steunt culturele projecten in de regio Münsterland
RKP - Regionaal Cultuurprogramma NRW
© Münsterland e.V./Philipp Fölting

RKP - Regionaal Cultuurprogramma NRW

Het RKP - Regionaal Cultuurprogramma NRW is een programma van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Hiermee ondersteunt de deelstaatregering culturele projecten in alle tien culturele regio's van NRW om het profiel en de identiteit van de regio's te versterken.

Doelstellingen van het programma:

 • de aantrekkingskracht en de identiteit van de regio zowel intern als extern versterken
 • de cultuur op zijn best en in de ruimste zin te bevorderen
 • te zorgen voor culturele deelname
 • de externe perceptie van kunst en cultuur in de regio's te vergroten
 • samenwerkingsmodellen met andere sectoren (bijv. jeugdwerk, bedrijfsleven, stadsontwikkeling of toerisme) te ontwikkelen en te versterken

De basis voor de financiering van projecten in het kader van dit programma is de "culturele taakomschrijving" van een regio. Het laat de sterke punten en kenmerken van een regio zien en is een oriëntatie- en wegwijzer voor de verdere profilering van een culturele regio.
Meer informatie over de taakomschrijving van het Münsterland vindt u hier.

Uiterste datum aanvraag

De uiterste termijn voor het indienen van aanvragen is 30 september van elk jaar.

Bevorderingscriteria

Als u met uw culturele project een aanvraag voor RKP-financiering wilt indienen, moet het aan deze criteria voldoen:

 • Samenwerking en netwerking: Ten minste drie partners uit ten minste twee steden/gemeenten ontwikkelen een project en voeren het samen uit.
 • Alle projectpartners nemen in gelijke mate deel aan de ontwikkeling van de inhoud van het project.
 • De marketingmaatregelen moeten een herkenbaar onderdeel van het project zijn. Elke partner neemt deel aan de marketingmaatregelen voor het project.
 • Andere partners zijn welkom om middelen bij te dragen aan de uitvoering van het project.
 • Bij de bevordering van een netwerk worden bijzonder hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de samenwerking.
 • Er moet een regionale referentie zijn, die gewoonlijk wordt vastgesteld aan de hand van de leidende thema's van de betrokken regio (model Münsterland).
 • De voorkeur zal worden gegeven aan samenwerkingsprojecten met een bijzonder hoge artistieke of culturele kwaliteit en een vernieuwend karakter.

Deze criteria gelden voor de gehele staat. Wij lichten de afzonderlijke punten graag toe in een persoonlijk gesprek.

Met het RKP ontvangt u een financiering van maximaal 50 procent van de totale kosten.

Sinds het subsidiejaar 2022 kunt u voor uw RKP-project "aanvullende middelen voor maatregelen zonder drempels" aanvragen van maximaal 5 000 euro per project. In geval van een financieringsbesluit zullen deze middelen worden toegekend als aanvulling op de RKP-projectmiddelen. Meer informatie over drempelvrije maatregelen is te vinden in de werkhulpen, in het glossarium en op de website van de RKP.

Wij adviseren u graag over financiering via het RKP. Wij voeren de eerste gesprekken meestal telefonisch.
U vindt uw contactpersoon hier.

Wat moet ik doen? Van het idee tot de cheque

1
Advies van het cultuurbureau

Je hebt een idee voor een regionaal project? Laat ons u adviseren!
Vertel ons over je idee - soms kunnen we je met een kort telefoontje al helpen en snel beoordelen of je idee in het RKP past. Wij zullen dan graag een afspraak maken voor een consult. Uw projectidee hoeft op dit moment nog niet klaar te zijn voor toepassing. Wij wijzen u graag op (andere) mogelijke samenwerkingspartners. Opgelet: vóór de indiening van een aanvraag moet ten minste één consultatie tijdig worden gehouden. De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen is 30 september van elk jaar.

2
Tot 30 september: indiening projectgegevensformulier

Hier vindt u het formulier met de projectgegevens, dat elk jaar vóór 30 september moet worden ingediend. U hebt de mogelijkheid om het projectgegevensblad in te dienen als tussentijdse stand van zaken. Op die manier kunt u aan de inhoud blijven werken tot de definitieve indiening. Nogmaals, als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

3
Begin november: De Culturele Raad bespreekt

U hebt het definitieve projectinformatieblad ingediend? Dan is het tijd om af te wachten. De regionale commissie, de Kulturrat Münsterland, zal de ingediende projecten tijdens haar vergadering (eind oktober/begin november) bespreken en haar financieringsaanbevelingen doen.

4
Medio november: kennisgeving van de financieringsaanbeveling

Medio november zullen wij u per e-mail laten weten of voor uw project een financieringsaanbeveling is gedaan. Zo ja, dan ontvangt u het formulier voor de zogenaamde "subsidieaanvraag" bij onze post.

5
Tot 30 november: indiening van een financieringsaanvraag

De subsidieaanvraag moet vóór 30 november bij de districtsregering van Münster worden ingediend. U kunt de informatie uit het door u ingediende projectgegevensformulier gebruiken. Indien nodig kan verdere informatie worden toegevoegd.

6
Einde van het jaar: het ministerie beslist

Het ministerie van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen neemt de eindbeslissing over alle ingediende projectaanvragen.

7
Goedkeuring van de staatsbegroting

Zodra de deelstaat NRW zich heeft beraden over de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar, maakt hij de zogenaamde begroting bekend en wijst hij de financiële middelen toe aan de respectieve districtsbesturen.

8
begin van het volgende jaar

U ontvangt een kennisgeving van financiering van het districtsbestuur van Münster. Nu kunt u aan de slag met uw project.

9
Uw project loopt

Ben je met je project begonnen? Dan zouden we blij zijn als u ons op de hoogte houdt. Wij zullen uw project graag promoten via onze kanalen en uw contactpersoon blijven als u vragen hebt over financiering.

meer leren...

Gefinancierde projecten

Download Sponsor logo's in verschillende formaten

Het logo van het ministerie van Cultuur en Wetenschap en het logo voor het RKP - Regionales Kultur Programm NRW zijn als zip-logopakket te downloaden. Als u vragen heeft over het gebruik van de logo's, neem dan contact met ons op.

Evenementen van de RKP-projecten 2023

Kenmerken
Soorten
0 Hit.
meer laden

Uw contactpersonen

Andre Sebastian
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Andre Sebastian
Hoofd van de culturele dienst van Münsterland
Stichting Kunst & Cultuur
Project "taNDem
Culturele Academie

0049 2571 94 93 23

Lars Krolik
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Lars Krolik
Cultureel Bureau
Münsterland Festival" project

0049 2571 94 93 26

Verdere financieringsmogelijkheden

Sluiten Neem contact op met