Voorwaarden voor deelname | Gegevensbescherming | Münsterland Freude wedstrijd
Het Münsterland geeft vreugde
© Münsterland e.V./Philipp Foelting

Voorwaarden voor deelname

Münsterland-brede enquête onder fietsers" wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd en uitgevoerd door

Münsterland e.V.
Airportallee 1
48268 Greven

Door deel te nemen aan de wedstrijd, bevestigt de deelnemer dat hij of zij akkoord gaat met deze deelnemingsvoorwaarden.

Voor de deelneming aan het vergelijkend onderzoek en de uitvoering ervan gelden de volgende bepalingen:


1. organisator, deelname
(1) De wedstrijd wordt georganiseerd door Münsterland e.V.
(2) Deelname aan het vergelijkend onderzoek staat open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden van het vergelijkend onderzoek zoals vermeld in bovenstaand artikel.
(3) De deelname moet plaatsvinden binnen de in de wedstrijdinschrijving vermelde periode. De aangetekende ontvangst door Münsterland e.V. dient ter controle van de naleving van de termijn.


2 Deelnemers
(1) Deelname staat open voor alle gebruikers van 18 jaar en ouder die hun e-mailadres in de onlinevragenlijst hebben ingevuld en de voorwaarden voor deelname hebben aanvaard. Medewerkers van Münsterland e.V. en de deelnemende projectpartners zijn van de wedstrijd uitgesloten.
(2) Om aan het vergelijkend onderzoek te kunnen deelnemen, is het absoluut noodzakelijk dat alle persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn. Zo niet, dan kan uitsluiting plaatsvinden overeenkomstig punt 6.


3. Winst
(1) Contante betaling van de winst is uitgesloten.
(2) Münsterland e.V. zal uit alle deelnemers de respectievelijke winnaars van de wedstrijd kiezen.
(3) De winnaars worden uiterlijk twee dagen na het einde van de wedstrijd per e-mail door Münsterland e.V. op de hoogte gesteld.
(4) Indien een winnaar binnen een periode van zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijs geen geldig postadres opgeeft of indien een toegezonden prijs door het postkantoor wordt geretourneerd, bijvoorbeeld vanwege een onjuist/onvolledig adres of het niet ophalen van de prijs, vervalt de aanspraak op de prijs.


5 Voortijdige beëindiging van de wedstrijd en uitsluiting van deelname
(1) Münsterland e.V. behoudt zich het recht voor de wedstrijd te allen tijde zonder aankondiging vooraf en zonder opgaaf van redenen te onderbreken of te beëindigen. Münsterland e.V. zal van deze mogelijkheid met name gebruik maken indien het geplande verloop van de wedstrijd wordt verstoord of belemmerd, zoals bij hackeraanvallen op de website, om technische redenen (b.v. virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of om juridische redenen, indien een correcte uitvoering van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd.
(2) De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten in geval van overtreding van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van pogingen het verloop van de wedstrijd op ontoelaatbare wijze te beïnvloeden, b.v. door gebruik te maken van stromannen.
(3) Personen die gebruik maken van niet-toegestane hulpmiddelen of op andere wijze voordelen verkrijgen door manipulatie, worden eveneens uitgesloten. In dergelijke gevallen kunnen winsten later worden afgewezen en teruggevorderd.
(4) Eenieder die onjuiste persoonsgegevens verstrekt, wordt eveneens uitgesloten.

7 Aansprakelijkheid
Münsterland e.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of mogelijke schade.

8. gegevensbescherming
(1) Om aan het vergelijkend onderzoek te kunnen deelnemen, is het absoluut noodzakelijk om bij de inschrijving gegevens te verstrekken en de toepasselijke verklaring inzake gegevensbescherming te aanvaarden. Het staat alle deelnemers vrij zich op elk moment uit deelname terug te trekken door een e-mail te sturen naar gewinnspiel@muensterland.com.
De informatie over gegevensbescherming vindt u hier: www.muensterland.com/impressum
(2) De door de deelnemers ingevoerde gegevens worden uitsluitend opgeslagen met het oog op het verloop van de wedstrijd en de daarmee samenhangende public relationswerkzaamheden en worden gewist zodra het doel is bereikt. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven of voor reclamedoeleinden worden gebruikt. 9.
9 De rechtsgang is uitgesloten. Het Duitse recht is van toepassing.

Greven, 07.04.2022